นโยบายความเป็นส่วนตัว

บริษัท อุ๊คบี จำกัด (“บริษัทฯ”) ได้กำหนดนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และหลักเกณฑ์ต่าง ๆ ในการดำเนินงานของบริษัทฯ (“นโยบายฯ”) ขึ้น เพื่อเคารพสิทธิความเป็นส่วนตัวและคุ้มครองรักษาความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของท่านขณะที่ท่านเข้ามาใช้บริการเว็บไซต์ termcoin.net โดยบริษัทฯ จะใช้มาตรการเพื่อจัดการ ควบคุม และปกป้องรักษาข้อมูลของท่านอย่างเหมาะสม เพื่อให้ท่านมั่นใจได้ว่าข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านให้ไว้จะถูกนำไปใช้ตรงตามความต้องการของท่านและถูกต้องตามกฎหมาย

1. บริษัทฯ จัดทำนโยบายฯ ฉบับนี้ขึ้นเพื่ออะไร
นโยบายฯ ฉบับนี้ถูกจัดทำขึ้นเพื่อแจ้งให้ท่านในฐานะผู้ใช้บริการซึ่งเป็นเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลทราบถึงวัตถุประสงค์และรายละเอียดของการเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน รวมถึงสิทธิอันพึงมีของท่านตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562

2. คำนิยามศัพท์ในนโยบายฯ ฉบับนี้
“การประมวลผลข้อมูล” หมายถึง การดำเนินการต่อข้อมูลส่วนบุคคล ด้วยวิธีการอัตโนมัติหรือวิธีการอื่น เช่น การเก็บ บันทึก จัดระบบ จัดโครงสร้าง เก็บรักษา เปลี่ยนแปลงหรือปรับเปลี่ยน การรับ พิจารณา ใช้ เปิดเผยด้วยการส่งต่อ เผยแพร่ หรือการกระทำอื่นใดซึ่งทำให้เกิดความพร้อมใช้งาน การจัดวางหรือผสมเข้าด้วยกัน การจำกัด การลบ หรือการทำลาย
“ข้อมูลส่วนบุคคล” หมายถึง ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลซึ่งทำให้ระบุตัวบุคคลได้ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม
“ข้อมูลส่วนบุคคลแฝง” หมายถึง ข้อมูลที่ทำการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลในลักษณะที่ทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลไม่สามารถระบุตัวเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลได้หากปราศจากการใช้ข้อมูลเพิ่มเติมประกอบ ทั้งนี้ ข้อมูลเพิ่มเติมนี้จะมีการเก็บรักษาไว้แยกออกจากกันและอยู่ภายใต้มาตรการเชิงเทคนิคและมาตรการเชิงบริหารเพื่อประกันว่าข้อมูลส่วนบุคคลจะไม่สามารถระบุไปถึงบุคคลธรรมดาได้

3. ข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทฯ เก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผย มีอะไรบ้าง
ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่บริษัทฯ จะเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผย ได้แก่ ประวัติการยอมรับเงื่อนไขสำหรับระบบเติมเหรียญและรหัสของผู้ใช้บริการเท่านั้น

4. บริษัทฯ ได้รับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจากช่องทางใดบ้าง
บริษัทฯ ได้รับข้อมูลส่วนบุคคลจากท่านโดยตรง จากการที่ท่านเข้าใช้บริการผ่านช่องทางเว็บไซต์ termcoin.net เท่านั้น

5. บริษัทฯ เก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เพื่อวัตถุประสงค์ใดบ้าง
เพื่อให้บริษัทฯ ทราบและตรวจสอบประวัติการยอมรับเงื่อนไขสำหรับระบบเติมเหรียญของท่านได้ อันเป็นประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของบริษัทฯ บริษัทฯ จะทำการจัดเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ตามระยะเวลาเท่าที่จำเป็นต่อการบรรลุวัตุประสงค์ของบริษัทฯ
ในกรณีที่ท่านเป็นผู้เยาว์ที่มีอายุต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์ คนไร้ความสามารถ คนเสมือนไร้ความสามารถ ท่านต้องได้รับความยินยอมและเห็นชอบจากบิดามารดา ผู้ปกครอง ผู้อนุบาล หรือผู้พิทักษ์ (แล้วแต่กรณี) ก่อนการใช้บริการระบบเติมเหรียญ เว้นแต่เป็นกรณีที่พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 กำหนดให้สามารถทำได้โดยไม่ต้องได้รับความยินยอม

6. บริษัทฯ อาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้ใครบ้าง
บริษัทฯ จะไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านแก่บุคคลภายนอกโดยปราศจากความยินยอมจากท่าน เว้นแต่บริษัทฯ มีหน้าที่หรือได้รับอนุญาตให้ปฏิบัติตามกฎหมาย

7. บริษัทฯ ส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปยังต่างประเทศหรือไม่
บริษัทฯ อาจมีความจำเป็นในการส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปยังบริษัทฯ ในเครือที่อยู่ต่างประเทศ หรือไปยังผู้รับข้อมูลปลายทางในต่างประเทศซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินธุรกิจตามปกติของบริษัทฯ เช่น การส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลไปเก็บไว้บน server หรือ cloud ในต่างประเทศ
บริษัทฯ จะทำการส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปยังผู้รับข้อมูลปลายทางในต่างประเทศที่มีมาตรฐานการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่เพียงพอ เพื่อให้ท่านมั่นใจว่าข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจะถูกเก็บรวบรวมอย่างปลอดภัย
ในกรณีผู้รับข้อมูลปลายทางในต่างประเทศมีมาตรฐานที่ไม่เพียงพอ บริษัทฯ จะดูแลการส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด และจะดำเนินการให้มีมาตรการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่เห็นว่าจำเป็นและเหมาะสมสอดคล้องกับมาตรฐานการรักษาความลับ เช่น มีข้อตกลงรักษาความลับกับผู้รับข้อมูลปลายทางในต่างประเทศดังกล่าว หรือในกรณีที่ผู้รับข้อมูลเป็นบริษัทฯ ในเครือที่อยู่ต่างประเทศ บริษัทฯ อาจเลือกใช้วิธีการดำเนินการให้มีนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้รับการตรวจสอบและรับรองจากผู้มีอำนาจตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องและจะดำเนินการให้การส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลไปยังบริษัทฯ ในเครือที่อยู่ต่างประเทศเป็นไปตามนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวแทนการดำเนินการตามที่กฎหมายกำหนดไว้ก็ได้

8. บริษัทฯ จัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้นานเท่าใด
บริษัทฯ จะทำการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้ตามระยะเวลาเท่าที่จำเป็นในระหว่างที่ท่านเป็นผู้ใช้บริการหรือมีความสัมพันธ์อยู่กับบริษัทฯ หรือตลอดระยะเวลาเท่าที่จำเป็นเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่เกี่ยวข้องในนโยบายฯ ฉบับนี้ บริษัทฯ อาจจำเป็นต้องเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้ต่อไปภายหลังจากนั้นหากมีกฎหมายกำหนดหรืออนุญาตไว้ เช่น จัดเก็บไว้เพื่อวัตถุประสงค์ในการพิสูจน์ตรวจสอบกรณีอาจเกิดข้อพิพาทภายในอายุความตามที่กฎหมายกำหนดเป็นระยะเวลาไม่เกิน 10 ปี ทั้งนี้ เมื่อพ้นระยะเวลาจัดเก็บและไม่มีความจำเป็น บริษัทฯ จะดำเนินการลบหรือทำลายข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน หรือทำให้เป็นข้อมูลส่วนบุคคลแฝง เมื่อสิ้นสุดระยะเวลาดังกล่าว

9. บริษัทฯ คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอย่างไร
บริษัทฯ จะรักษามาตรฐานในการจัดเก็บรักษาความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของท่านโดยเคร่งครัด เพื่อวัตถุประสงค์ในการปกป้องความเสียหาย หรือการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการโดยไม่มีอำนาจ บริษัทฯ จะดำเนินการตามมาตรการเชิงเทคนิค เชิงบริหารจัดการ หรือมาตรการอื่นใด และจะทำการปรับปรุงนโยบายฯ ตามความจำเป็นและความเหมาะสม
ทั้งนี้ กรณีที่ข้อมูลเกิดการสูญหาย การวิบัติ การจู่โจม ไวรัส การรบกวน การเจาะระบบ หรือการบุกรุกการรักษาความปลอดภัยอื่น ๆ จากบุคคลภายนอกเป็นสิ่งที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของบริษัทฯ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ปฏิเสธความรับผิดที่เกี่ยวข้องกับการนั้น

10. สิทธิของท่านในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลมีอะไรบ้าง
ในฐานะที่ท่านเป็นผู้ใช้บริการของบริษัทฯ ท่านมีสิทธิดำเนินการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ภายใต้พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 และนโยบายฯ ที่บริษัทฯ กำหนดในขณะนี้หรือที่อาจมีขึ้นในอนาคต
10.1 สิทธิขอเข้าถึงและขอรับสำเนาข้อมูลส่วนบุคคล
(1) ท่านมีสิทธิขอเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่านซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของบริษัทฯ
(2) ท่านมีสิทธิขอให้บริษัทฯ ทำสำเนาข้อมูลดังกล่าวให้แก่ท่าน
(3) ท่านมีสิทธิขอให้บริษัทฯ เปิดเผยว่าบริษัทฯ ได้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านมาได้อย่างไร
10.2 สิทธิขอโอนข้อมูลส่วนบุคคล
(1) ท่านมีสิทธิขอรับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในกรณีที่บริษัทฯ ทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลนั้นอยู่ในรูปแบบที่สามารถอ่านหรือใช้งานได้ด้วยเครื่องมือหรืออุปกรณ์ที่ทำงานได้โดยอัตโนมัติและสามารถใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลด้วยวิธีการอัตโนมัติ
(2) ท่านมีสิทธิขอให้บริษัทฯ ส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลในรูปแบบดังกล่าวไปยังผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลอื่นด้วยวิธีการอัตโนมัติ
(3) ท่านมีสิทธิขอรับข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทฯ ส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลในรูปแบบดังกล่าวไปยังผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลอื่นโดยตรง เว้นแต่ไม่สามารถทำได้เพราะสาเหตุทางเทคนิค
ทั้งนี้ ข้อมูลส่วนบุคคลข้างต้นต้องเป็นข้อมูลที่ท่านได้ให้ความยินยอมในการเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผย หรือเป็นข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทฯ จำเป็นต้องเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผย เพื่อให้ท่านสามารถใช้บริการของบริษัทฯ ได้ตามความประสงค์ซึ่งท่านเป็นคู่สัญญาอยู่กับบริษัทฯ หรือเพื่อใช้ในการดำเนินการตามคำขอของท่านก่อนใช้บริการของบริษัทฯ หรือเป็นข้อมูลส่วนบุคคลอื่นตามที่ผู้มีอำนาจตามกฎหมายกำหนด
10.3 สิทธิขอคัดค้านการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล
(1) ท่านมีสิทธิขอคัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเมื่อใดก็ได้ หากการเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่ทำขึ้นเพื่อการดำเนินการเท่าที่จำเป็นภายใต้ประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของบริษัทฯ หรือของบุคคล หรือนิติบุคคลอื่น โดยไม่เกินขอบเขตที่ท่านสามารถคาดหมายได้อย่างสมเหตุสมผล หรือเพื่อดำเนินการตามภารกิจเพื่อประโยชน์สาธารณะ หากท่านยื่นคำขอคัดค้าน บริษัทฯ จะยังคงดำเนินการเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านต่อไปเฉพาะที่บริษัทฯ สามารถแสดงเหตุผลตามกฎหมายได้ว่ามีความสำคัญยิ่งกว่าสิทธิขั้นพื้นฐานของท่าน หรือเป็นไปเพื่อการยืนยันสิทธิตามกฎหมาย การปฏิบัติตามกฎหมาย หรือการต่อสู้ในการฟ้องร้องตามกฎหมาย แล้วแต่กรณี
(2) ท่านมีสิทธิขอคัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในกรณีที่ทำขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์เกี่ยวกับการตลาด
(3) ท่านมีสิทธิขอคัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในกรณีที่ทำขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์เกี่ยวกับการศึกษาวิจัยทางวิทยาศาสตร์ ประวัติศาสตร์ หรือสถิติ เว้นแต่บริษัทฯ มีความจำเป็นในการเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อประโยชน์สาธารณะของบริษัทฯ
10.4 สิทธิขอให้ลบหรือทำลายข้อมูลส่วนบุคคล
ท่านมีสิทธิขอให้บริษัทฯ ดำเนินการลบ หรือทำลาย หรือทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเป็นข้อมูลส่วนบุคคลแฝง เมื่อท่านเห็นว่าไม่มีความจำเป็นในการเก็บรักษาไว้ตามวัตถุประสงค์ที่เกี่ยวข้องในนโยบายฯ ฉบับนี้ หรือการเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผยไม่ชอบด้วยกฎหมายที่เกี่ยวข้อง หรือเมื่อท่านได้ใช้สิทธิขอคัดค้านตามข้อ 10.3 (1) ข้อ 10.3 (2) และข้อ 10.3 (3) หรือใช้สิทธิขอถอนความยินยอมตามข้อ 10.8
10.5 สิทธิขอให้ระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล
(1) ท่านมีสิทธิขอให้ระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลเป็นการชั่วคราวในกรณีที่บริษัทฯ อยู่ระหว่างการตรวจสอบตามคำร้องขอใช้สิทธิขอแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลหรือขอคัดค้านของท่าน
(2) ท่านมีสิทธิขอให้ระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลเป็นการชั่วคราวในกรณีอื่นใดที่บริษัทฯ หมดความจำเป็นและต้องลบหรือทำลายข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
10.6 สิทธิขอแก้ไขข้อมูล
ท่านมีสิทธิขอแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน สมบูรณ์ และไม่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิด
10.7 สิทธิร้องเรียน
ท่านมีสิทธิร้องเรียนต่อผู้มีอำนาจตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง หากท่านเห็นว่าการเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเป็นการกระทำในลักษณะที่ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
10.8 สิทธิขอถอนความยินยอม
ในกรณีที่ท่านได้ให้ความยินยอมให้บริษัทฯ เก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน (ไม่ว่าจะเป็นความยินยอมที่ท่านให้ไว้ก่อนวันที่พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ใช้บังคับหรือภายหลังจากนั้น) ท่านมีสิทธิขอถอนความยินยอมเมื่อใดก็ได้ตลอดระยะเวลาที่ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอยู่กับบริษัทฯ เว้นแต่มีข้อจำกัดสิทธินั้นโดยกฎหมายหรือมีสัญญาที่ท่านได้รับประโยชน์อยู่
บริษัทฯ ขอแจ้งให้ท่านทราบว่าการที่ท่านถอนความยินยอมอาจส่งผลกระทบในการใช้บริการของบริษัทฯ เช่น ท่านจะไม่ได้รับข้อมูลข่าวสารอันเป็นประโยชน์แก่ท่าน ไม่ได้รับข้อเสนอ สิทธิประโยชน์ โปรโมชัน คะแนนสะสม หรือไม่ได้รับบริการที่ดียิ่งขึ้นและสอดคล้องกับความต้องการของท่าน เป็นต้น ดังนั้น เพื่อประโยชน์ของท่าน จึงควรศึกษาและสอบถามถึงผลกระทบ
การใช้สิทธิของท่านดังกล่าวข้างต้นอาจถูกจำกัดภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง และอาจมีบางกรณีที่มีเหตุจำเป็นที่ทำให้บริษัทฯ อาจใช้สิทธิปฏิเสธหรือไม่สามารถดำเนินการตามคำขอใช้สิทธิข้างต้นของท่านได้ เช่น ต้องปฏิบัติตามกฎหมายหรือคำสั่งศาล เพื่อประโยชน์สาธารณะ การใช้สิทธิซึ่งอาจละเมิดสิทธิหรือเสรีภาพของบุคคลอื่น เป็นต้น โดยบริษัทฯ จะแจ้งให้ท่านทราบถึงเหตุผลของการปฏิเสธคำขอของท่าน
11. นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของเว็บไซต์อื่น
นโยบายฯ ฉบับนี้ ครอบคลุมเฉพาะการให้บริการในเว็บไซต์ของบริษัทฯ เท่านั้น บริการของบริษัทฯ อาจมีลิงก์เพื่อเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์อื่นที่ไม่ได้อยู่ในความควบคุมดูแลของบริษัทฯ (“เว็บไซต์ของบุคคลอื่น”) นโยบายฯ ที่อธิบายไว้ในที่นี้ไม่อาจนำไปใช้กับเว็บไซต์ของบุคคลอื่นได้ ลิงก์จากเว็บไซต์บริการของบริษัทฯ มิได้ระบุว่าบริษัทฯ รับรองหรือได้ตรวจสอบเว็บไซต์ของบุคคลอื่น บริษัทฯ ขอแนะนำให้ท่านติดต่อกับเว็บไซต์ของบุคคลอื่นโดยตรงเพื่อศึกษาข้อมูลนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของแต่ละเว็บไซต์
12. ท่านจะติดต่อบริษัทฯ ได้อย่างไร
หากท่านมีข้อเสนอแนะ หรือต้องการสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับรายละเอียดการเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน รวมถึงการขอใช้สิทธิตามนโยบายฯ ฉบับนี้ ท่านสามารถติดต่อบริษัทฯ ได้ที่อีเมล หรือที่อยู่ บริษัท อุ๊คบี จำกัด เลขที่ 1104/207-209 หมู่บ้านโนเบิลคิวบ์พัฒนาการ ถนนพัฒนาการ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250
13. การเปลี่ยนแปลงนโยบายฯ
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไข เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง นโยบายฯ ทั้งหมดหรือแต่บางส่วนไม่ว่าในเวลาใด เป็นครั้งคราวเพื่อให้เหมาะสมและสอดคล้องกับวัตถุประสงค์การให้บริการของบริษัทฯ หรือตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ซึ่งจะมีผลใช้บังคับเมื่อบริษัทฯ เผยแพร่บนเว็บไซต์ termcoin.net โดยไม่ต้องบอกกล่าวล่วงหน้าแก่ผู้ใช้บริการ โปรดอ่านนโยบายฯ นี้เป็นระยะเพื่อประโยชน์ของท่านในการใช้บริการของบริษัทฯ อย่างไรก็ตาม หากการแก้ไขดังกล่าวมีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อท่านในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล บริษัทฯ จะแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้าตามความเหมาะสมก่อนที่การเปลี่ยนแปลงนั้นจะมีผลใช้บังคับ

ปรับปรุงล่าสุดเมื่อเดือนพฤศจิกายน 2563

หมายเหตุ เนื้อหาบางส่วนในนโยบายฯ ฉบับนี้ อ้างอิงมาจาก Thailand Data Protection Guidelines 2.0